Termes i condicions d’ús

Preus

Tots els preus indicats a cada producte inclouen els impostos corresponents.

Pesos

Alguns productes de la pàgina web s'ofereixen amb diferents pesos a escollir. Aquests pesos no són del tot precisos, i poden variar en un petit percentatge, en increment o en decrement. Igualment, els productes que només s'ofereixen en un pes determinat, poden tenir una petita variació en aquest pes, en uns marges petits.

Embalatge

La comanda es fa arribar correctament embalada.

Dubtes

Per qualsevol dubte que tingueu, podeu enviar un mail amb la consulta a info@bontiberi.cat

Condicions d’Accés i Ús

Hi ha accés gratuït a la informació continguda a bontiberi.cat. Les condicions d’accés a la web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici de la web o de tercers.

Contingut i compromís de l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de la informació o contingut de la plana web bontiberi.cat o altra informació que obtingui a traves d’ella i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per a ús personal, qualsevol informació que sigui de la web (entengui’s per informació qualsevol missatge, arxiu, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..).
L’usuari adquireix també el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar la pròpia web. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització de continguts en conformitat amb el disposat en la llei: no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de l’empresa de la propia web.

Compra segura

Bontiberi.cat garanteix als seus clients la total seguretat en el procés de pagament, al accedir directament a una pàgina segura (HTTPS://) de l’entitat financera, que garanteix la privacitat de la informació i les dades de la targeta van xifrades. Aquesta transmissió constitueix el més elevat nivell de seguretat que existeix en el mercat.

Condicions generals

Amb el fi de regular les condicions d’utilització de bontiberi.cat, detallem la següent informació.
bontiberi.cat ofereix la seva web per a us dels clients o potencials clients. Qui faci us vol dir que accepta, i coneix sense reserva, totes i cada una de les condicions generals aquí descrites.
Els propietaris de la web, tenen totals facultats per a modificar unilateralment totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, sense previ avís, i esta capacitada per a modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut de la web, també sense previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Protecció de Dades

bontiberi.cat es plenament conscient de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això. Compleix íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no solament legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició en la ja esmentada Llei Orgànica. La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquesta web, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei.
Els Usuaris autoritzen a bontiberi.cat a tractar les seves dades personals informant-li així mateix que poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça info@bontiberi.cat .
bontiberi.cat adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
bontiberi.cat informa als usuaris que les dades que ens faciliti a través dels nostres serveis seran introduïdes en un fitxer automatitzat que és titularitat d’aquesta empresa, amb domicili a l’adreça indicada a la part superior.
El consentiment de l’usuari per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivalent, la citada informació podrà revocar-lo mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: info@bontiberi.cat
L’usuari podrà accedir a les seves dades de caràcter personal, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament enviant per correu aquesta notificació a info@bontiberi.cat
L’usuari respondrà, en qualssevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se bontiberi.cat el dret d’excloure dels Serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. L’usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Devolucions

Les compres es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de devolució.